Kichwa

26 watayuk kakpi, 1873 watapi wañuchirka.

Runakunapak 11 niki rikuyshuyu rikuchitaka (Muestra Cine+Video Indígena) Museo Chileno de Arte Precolombino rurakun.

Ishkay...

Páginas